Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Místní akční skupiny diskutovaly s radními Pardubického kraje o možnostech spolupráce při rozvoji Pardubického kraje

Aktuality středa, 06 říjen 2021

Dne 1.10.2021 proběhlo na Městském úřadě v Sezemicích jednání zástupců místních akčních skupin Pardubického kraje (dále jen MAS), členů Rady Pardubického kraje a dalších krajských organizací. Cílem pracovního setkání bylo především zhodnocení dosavadní spolupráce mezi místními akčními skupinami a zástupci Pardubického kraje a rozprava o možnostech další spolupráce při rozvoji regionu v oblasti efektivního využití prostředků evropských fondů, zapojení do krajských grantových programů, či participace na aktivitách krajských organizací.

V úvodní části jednání byla prezentována klíčová témata podpory území prostřednictvím MAS v programovém období 2014–2020. Podpora byla prostřednictvím čtyř operačních programů zaměřena především do oblasti podpory sociálních služeb a sociálního začleňování, infrastruktury pro vzdělávání, dopravy, podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, občanské vybavenosti i životního prostředí. „Celkem přinesly místní akční skupiny do území Pardubického kraje více než 980 milionů korun,“ uvedla předsedkyně Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová a doplnila, že v rámci těchto prostředků se MAS zaměřují především na finančně méně náročné akce. Kromě dotačních podpor působí MAS i v dalších oblastech – školství, neformálním vzdělávání či komunitním plánování.  

V programu následně vystoupil Ing. Pavel Šotola, radní odpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten ocenil především úspěšnou spolupráci v oblasti sociálních služeb: „Při zahájení tohoto programového období jsme měli velký apel, aby s námi byly jednotlivé projekty dopředu konzultovány. Toto perfektně klaplo, v rámci MAS byla podpořena v komunikaci s námi řada služeb a to, co se díky této spolupráci narodilo, je udržitelné. Za to velký dík!“  Dále podal zprávu  o klíčových činnostech a tématech Pardubického kraje v oblasti sociálního začleňování: „Aktuálně je dokončováno zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro příští 3 roky, pro jehož tvorbu byly využity i výstupy MAS. Klíčová témata v oblasti sociálních služeb jsou nyní především v oblasti služeb pro seniory (pobytová zařízení i odlehčovací služby), vybrané služby pro ohrožené rodiny a děti, potřeba podpory pečujících osob, respitní péče, podpora paliativní a hospicové péče.“  Kraj se dle jeho slov také prioritně zaměří na řešení potřeby pobytového zařízení pro osoby, které vzhledem ke své specifické životní situaci a postoji k životu nemohou být přijaty do klasických služeb. Na závěr svého příspěvku Ing. Pavel Šotola navrhl možnost další společné diskuse o možnostech efektivní spolupráce při další podpoře území MAS v novém programovém období – především možnosti zaměření a uchopení jednotlivých témat tak, aby měla co největší přínos pro zajištění trvale udržitelného systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

V dalším bodu programu vystoupili Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. „Šíři problematiky a záběru MAS oceňuji,“ uvedl v úvodu Ing. Ladislav Valtr, MBA, který však současně upozornil na úskalí, které z toho vyplývá. „Prolínání činnosti MAS ve vícero oblastech v působnosti kraje znamená vyšší náročnost na vzájemnou komunikaci a potřebnou koordinaci v oblasti koncepční práce i operativně v území. Průvodním jevem může být také jistý překryv aktivit kraje a MAS se související nejednoznačností ve financování některých činností MAS,“ dodal radní Ladislav Valtr.

Následně představil klíčové problematiky přípravy programového období 2021+ se zaměřením na změny v IROP a zástupci MAS vyslechli také informace o dosavadních zkušenostech a krocích Pardubického kraje v oblasti využití prostředků Modernizačního fondu. „Aktuálně máme zadány studie řešení energeticky úsporné obce na území našeho kraje – jde o tvorbu takzvaných demonstrátorů – s cílem zajistit technické podklady pro pilotní ověření projektů podaných v tomto programu.“ Ing. Ladislav Valtr, MBA, současně nabídl MAS možnost dalšího využití odborných konzultací s pracovníky Pardubického kraje (Ing. Milan Vich, energetický manažer). Mgr. Miroslav Smejkal dále představil aktuální výstupy strategického plánování Pardubického kraje: „Je snahou Pardubického kraje identifikovat specifické územní rozdíly (potřeby) v rámci Pardubického kraje a do těchto směřovat koncentrovanější podporu, a to v souladu se Strategií rozvoje Pardubického kraje, která byla aktualizována v září tohoto roku.“ V souladu s těmito principy by měly být vyhlášeny dotační programy Pardubického kraje na přelomu října a listopadu tohoto roku. Ing. Ladislav Valtr, MBA, dále vyzval přítomné MAS, jejichž území spadá do definovaných oblastí se specifickou potřebností zvláštní podpory, aby se ve svých programech v těchto případech snažily hledat synergii s dotačními programy kraje.

V programu dále vystoupil také Miroslav Krčil, DiS., radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství. Ten podal informace o plánované podpoře projektů MAS z Programu obnovy venkova, a to v souladu s aktuálně schválenými Zásadami Pardubického kraje: „Místní akční skupiny mohou aktuálně do konce roku žádat o dotační podporu až 200 000 korun (70% dotace) na projekty rozvoje regionu MAS a projekty na propagaci a podporu prodeje regionálních výrobků,“ uvedl Miroslav Krčil, DiS.

V návaznosti na příspěvek Miroslava Krčila, DiS., vystoupil také zástupce zpracovatele projektu ReSAO (Regionální strategie adaptačních opatření), který představil plánovaná opatření v území jednotlivých MAS a nastínil možnosti zapojení MAS při implementaci opatření v území.

V závěru jednání vystoupila také Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a představila možnost spolupráce P-PINK a místních akčních skupin při podpoře začínajících podnikatelů v území Pardubického kraje: „Pilotní projekt Akademie začínajícího podnikání (AZP), který byl pilotně odzkoušen na Univerzitě Pardubice, v říjnu startuje v Moravské Třebové.“ Do budoucna by v případě zájmu mohl být tento projekt dostupný ve všech částech kraje.

Na území Pardubického kraje působí 16 místních akčních skupin, z toho 13 zde má své sídlo, 3 zasahují do území pouze okrajově. V rámci zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) řeší různé problémy a potřeby rozvoje území. Svou činností pokrývají 97 % území Pardubického kraje.

Více informací: http://pardubicky.nsmascr.cz/.

Za KS MAS Pardubického kraje

Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s.

Naposledy změněno 07. 10. 2021

Kalendář aktualit

« Květen 2024 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Aktuality

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi