Image

Program CLLD

Komunitně vedený místní rozvoj (Community-Led Local Development, zkráceně CLLD) je nástroj zaměřený na rozvoj venkovských oblastí. Jeho cílem je přispívat k vyváženému rozvoji území České republiky. Základní myšlenkou je přesvědčení, že jedině místní společenství zná dobře silné a slabé stránky daného regionu a je schopno samo dobře řešit své vlastní problémy.

Komunitně vedený místní rozvoj vychází z metody LEADER (z francouzského Liaison entre les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova), která byla až do roku 2013 součástí pouze Programu rozvoje venkova (PRV). Od roku 2014 byla ale tato metoda rozšířena i do ostatních Evropských strukturálních a investičních fondů, kde je možné ji využít prostřednictvím MAS jako integrovaný nástroj CLLD .

Základní principy metody LEADER

  • veškeré aktivity vycházejí z místní rozvojové strategie zaměřené na dané venkovské území,
  • rozvoj je veden místním partnerstvím mezi veřejným a soukromým (tj. podnikatelským a neziskovým) sektorem, vše je tedy řízeno zdola, z daného území,
  • místní partnerství mezi sebou spolupracují a vytvářejí sítě,
  • rozvoj je založen na integrovaném přístupu spočívajícím v součinnosti a provázanosti mezi subjekty a projekty z různých sektorů a odvětví hospodářství,
  • při rozvoji jsou uplatňovány inovační postupy a realizovány projekty spolupráce.
Image

Řídicí orgány SP SZP, IROP, OPZ, OPTAK, OPŽP vyhlašují výzvy pro CLLD, na které navazují výzvy jednotlivých MAS. Do nich se mohou se svými projekty hlásit koncoví žadatelé, přičemž výběr projektů na základě předem stanovených kritérií provádí MAS. Díky zapojení pěti operačních programů lze v rámci CLLD realizovat tematicky různorodá opatření, resp. projekty.

Podpořené projekty - Program CLLD

Image

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi