Image

Zpravodaj MAS Holicko

Nahoru

Realizace SCLLD 2014-2020

IROP CZ RO B C RGB

Název projektu: REALIZACE SCLLD MAS HOLICKO V OBDOBÍ 2016 - 2023

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001610

Financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 4 - Komunitně vedený místní rozvoj a investiční priority 59 - Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s.

Termín realizace: 1. 5. 2016 - 31. 12. 2023

Celkové výdaje projektu: 8.844.565,26 Kč

Celková dotace projektu: 8.402.336,99 Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023, jejímž cílem je zvýšení kvality života na Holicku, aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Samotný projekt v sobě zahrnuje aktivity jako je např. příprava a vyhlašování výzev, realizace osobních konzultací, workshopů a konferencí, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD, apod.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko v období 2016 - 2023, za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území a zlepšení životního prostředí.

To v sobě zahrnuje především zajištění administrace a monitorování strategie spojené s efektivní implementací, a zajištění efektivního fungování a naplňování strategie, vedoucí k posílení její absorpční kapacity a k řádnému a efektivnímu čerpání finanční alokace strategie. Předpokladem naplňování tohoto cíle jsou především profesionální lidské zdroje, srozumitelně zpracovaná dokumentace a postupy pro implementaci, zacílená komunikační strategie a nastavené informační vazby k veřejnosti a cílovým skupinám.

Cílem je také minimálně jedenkrát ročně vyhlásit a následně i úspěšně zrealizovat výzvu MAS pro každý programový rámec. V rámci každé výzvy budou vybírány projekty konečných žadatelů, které budou nejlépe naplňovat cíle SCLLD.

Dalším cílem bude také zlepšit informovanost veřejnosti o realizaci SCLLD na území Holicka prostřednictvím realizace školení, seminářů, workshopů, konferencí, apod.

Výsledky projektu: Výsledky, kterých chce MAS Holicko dosáhnout prostřednictvím realizace projektu: 

  • optimální nastavení administrativní kapacity pro efektivní řízení strategie, 
  • vzdělávání a školení pro zajištění odpovídající kvality lidských zdrojů odpovědných za realizaci strategie, 
  • zpracování jasných a přehledných pravidel, manuálů a metodik potřebných pro realizaci strategie,
  • efektivní využití a přenos informací, 
  • efektivní činnost a jednání povinných orgánů MAS včetně pracovních skupin, 
  • efektivní nastavení kontrolního a monitorovacího systému, 
  • posílení a zajištění absorpční kapacity strategie, 
  • vyšší míra povědomí veřejnosti o strategii, 
  • vyšší míra úspěšnosti projektových žádostí, 
  • zajištění optimálního čerpání finančních prostředků strategie prostřednictvím kvalitních projektů a efektivního využití výsledků evaluačních studií.

HODNOTÍCÍ ZPRÁVY NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SCLLD


 
 
Powered by Phoca Download

Footer Logo

MAS Holicko, o.p.s.
Holubova 1
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko, o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 1096
534 01 Holice
(ve dvoře mezi Policií ČR a Úřadem práce)
 

Zůstaňte s námi