Image

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

CLLD 2014 - 2020 úterý, 14 červenec 2015

IROP CZ RO B C RGB

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko pro období 2014–2020 je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období.

Jedná se o širokou strategii zpracovanou na základě komunikace s aktéry v regionu, kterými jsou obce, podnikatelské subjekty, neziskové organizace nebo také jednotliví členové místní akční skupiny. Tato střednědobá strategie bude obsahovat komplexní problematiku území s definováním všech rozvojových směrů. Je třeba definovat a především podložit jednotlivé požadavky potřeb regionu. SCLLD je ucelený rozvojový dokument, vztahující se na území působnosti MAS, propojující subjekty, záměry a zdroje.

 

 Obsah strategie:

1) Popis území a zdůvodnění jeho výběru

 • vymezení a charakteristiky území,
 • historie a zkušenosti místního partnerství.

 2) Analytická část

 • socio-ekonomická analýza,
 • SWOT analýza,
 • analýza problémů a potřeb.

 3) Strategická část

 • stanovení vize, strategických cílů, specifických cílů a opatření,
 • popis integrovaných a inovativních rysů strategie a hierarchie cílů, včetně jasných a měřitelných cílů pro výstupy a výsledky,
 • vazba na strategické dokumenty,
 • akční plán obsahující popis programových rámců s rozdělením na opatření CLLD s tématy projektů, včetně principů pro určení preferenčních kritérií,
 • vazba na horizontální témata.

 4) Implementační část

 • popis řízení včetně řídicí a realizační struktury MAS,
 • popis postupů pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů s uvedením plánované personální kapacity,
 • popis animačních aktivit,
 • popis spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni a přeshraniční spolupráce,
 • popis zvláštních opatření pro hodnocení (pro monitoring a evaluaci).

5) Přílohy

 • finanční plán a indikátory pro programové rámce,
 • mapa území a seznam obcí,
 • popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie,
 • analýza rizik,
 • čestné prohlášení.
Naposledy změněno 26. 01. 2016

Please publish modules in offcanvas position.