Image

O PROGRAMU LEADER

Leader 2007-2013 čtvrtek, 11 říjen 2012

Česká republika bude uskutečňovat politiku rozvoje venkova v období 2007-2013 na základě Národního strategického plánu pro rozvoj venkova České republiky na období 2007-2013, prostřednictvím Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013. Program rozvoje venkova obsahuje podpory pro 4 oblasti, resp. osy, kde Leader je IV. osou tohoto programu. Dalšími osami jsou:

I.  Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

II. Zlepšování životního prostředí a krajiny

III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 

Zatímco osy I. - III. jsou osami obsahovými, osa IV. Leader je osou metodickou a realizuje se prostřednictvím realizace cílů jednotlivých opatření os I. – III. Osa Leader navazuje na předcházející iniciativu Společenství LEADER+ (a dřívější LEADER II a LEADER I) a v ČR na obdobné programy – LEADER+ v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Program LEADER ČR financovaný ze státního rozpočtu.

 

Zkratka LEADER znamená "Liaison entre les actions economic rural - Propojování akcí hospodářského rozvoje venkova".

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky:

  • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
  • přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
  • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
  • uplatňování inovačních přístupů;
  • provádění projektů spolupráce;
  • vytváření sítí místních partnerství.
 

Hlavním přínosem osy IV Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemně propojeny.

Osa IV. Leader má stimulovat endogenní místní rozvoj, zvyšovat organizační schopnosti místních komunit a zastavit postupné upadání venkovských oblastí podporou inovací.

 

Osa IV. Leader má tři opatření:

  • IV.1.1. Místní akční skupina
  • IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
Naposledy změněno 25. 11. 2015

Please publish modules in offcanvas position.