Image

Aktuality, zprávy z činnosti MAS Holicko

Do sokolovny za kulturou a vzděláváním

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Holice

Název projektu: Do sokolovny za kulturou a vzděláváním

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Holice

Celková výše projektu: 299.868,94 Kč

Výše dotace: 239.728 Kč

 

Výsledek projektu:

Díky tomuto projektu sokolovna v Holicích již nebude sloužit pouze pro konání sportovních akcí, ale budou se zde konat i semináře, přednášky, výstavy nebo vernisáže. K tomuto účelu byla vyhrazena v budově místnost, která doposud sloužila jako sklad sportovního náčiní a občas se zde scházel výbor T.J. Sokol Holice. Nejprve žadatel z vlastního rozpočtu provedl drobné stavební úpravy (např. nové elektrorozvody, stropní a podlahové konstrukce, repase původního historického nábytku, apod.). Poté byly využity dotační finance, a to na pořízení stolů a židlí, skříní, věšáků, chladících vitrín, termo ohřívače nápojů, flipchartu a dataprojektoru včetně plátna.

KAM NA HOLICKU v listopadu 2021

Bohužel z důvodu zhoršující se epidemiologické situace počet pořádaných společenských akcí ubývá. Přesto jsme vyšťourali pár aktivit, kam můžete v listopadu na Holicku zajít.

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

Avízo výzvy MAS Holicko č.7 - PRV

IROP CZ RO B C RGB

MAS Holicko upozorňuje, že v lednu 2022 má v úmyslu vyhlásit výzvu pro příjem žádostí o dotaci, v rámci které hodlá podpořit projekty z Holicka částkou téměř 5,4 mil. Kč.

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy MAS: leden 2022

Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotaci: leden - březen 2022

Územní vymezení: území MAS Holicko určené pro období 2014-2020 (Býšť, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Holice, Horní Jelení, Horní Ředice, Chvojenec, Jaroslav, Nová Ves, Ostřetín, Poběžovice u Holic, Radhošť, Trusnov, Týnišťko, Uhersko a Vysoké Chvojno), tzn. kromě nově přistoupivší obce Veliny

Vyhlášené Fiche:

  • Podpora zemědělských podniků - dotace 50 - 60% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
  • Podpora potravinářských podniků - dotace 35 - 50% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
  • Podpora malých podniků - dotace 35 - 45% na rekonstrukce a vybavení provozoven, nákup strojů a technologií,
  • Zpřístupnění lesa návštěvníkům - dotace 100% na stezky pro turisty, herní a naučné prvky na lesních pozemcích,
  • Podpora spolkového života - dotace 80% na vybavení kluboven NNO, spolkových a kulturních domů nebo knihoven.

 

Průběžné informace poskytují: Vedoucí pracovník SCLLD Ing. Michaela Kovářová, kontaktní telefon 775 302 057, kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Manažer SCLLD Barbora Vohralíková, kontaktní telefon: 732 651 733, kontaktní e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oficiálně vyhlášená výzva MAS Holicko č. 7 – PRV bude zveřejněna zde: https://holicko.cz/program-leader/clld-2014-2020/vyzvy.html

Pozvánka na projednání návrhů sociálních aktivit na Holicku

Ve čtvrtek 21.10.2021 od 15 hodin na MěÚ v Holicích bychom Vám chtěli představit první návrhy konkrétních aktivit, které by měly zkvalitnit poskytované sociální služby na Holicku. Jde o akci v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Holicku.

Veškeré návrhy, které zde budou představeny, vznikly na základě diskuse s odborníky na danou problematiky, ale i představiteli cílových skupin. Než ale výstupy představíme jako oficiální a začneme činit konkrétní kroky k jejich realizaci, tak Vás chceme požádat o Váš pohled, názor a zkušenost. Cílem je, aby HOLICKO BYLO MÍSTO VLÍDNÉ PRO ŽIVOT! 

Těším se s Vámi na viděnou

Pozvánka na workshop ke komunitní energetice - 26.10.2021

Rádi bychom pozvali členy MAS Holicko na workshop „Obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika“, který se bude konat v úterý 26.10.2021 od 9:00 do 13:00 hodin v Hostinci u Červinků v Horních Ředicích.

Workshop organizuje Krajské sdružení MAS Pardubického kraje, které se snaží reagovat na téma, kterému se venkov chtě nechtě nevyhne – obnovitelné zdroje energie. Myslíme, že to bude inspirativní, ať zatím pouze uvažujete o tom, že byste si na střechu umístili fotovoltaický panel, nebo jste už v přípravě dál. Dozvíte se  kolik ušetříte, kolik Vás to bude stát, jaké „papíry“ pro to budete potřebovat, kde na to seženete finance, …

Přednášet a odpovídat na dotazy budou odborníci z UCEEB z ČVUT, jež sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Více zde: https://www.uceeb.cz/

Prosím tedy, pokud jste člen MAS Holicko nebo představitel obce, kde MAS Holicko působí, a máte zájem se workshopu zúčastnit, pak se hlaste na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nejpozději do pátku 22.10.2021.

Místní akční skupiny diskutovaly s radními Pardubického kraje o možnostech spolupráce při rozvoji Pardubického kraje

Dne 1.10.2021 proběhlo na Městském úřadě v Sezemicích jednání zástupců místních akčních skupin Pardubického kraje (dále jen MAS), členů Rady Pardubického kraje a dalších krajských organizací. Cílem pracovního setkání bylo především zhodnocení dosavadní spolupráce mezi místními akčními skupinami a zástupci Pardubického kraje a rozprava o možnostech další spolupráce při rozvoji regionu v oblasti efektivního využití prostředků evropských fondů, zapojení do krajských grantových programů, či participace na aktivitách krajských organizací.

V úvodní části jednání byla prezentována klíčová témata podpory území prostřednictvím MAS v programovém období 2014–2020. Podpora byla prostřednictvím čtyř operačních programů zaměřena především do oblasti podpory sociálních služeb a sociálního začleňování, infrastruktury pro vzdělávání, dopravy, podpory zemědělského a nezemědělského podnikání, občanské vybavenosti i životního prostředí. „Celkem přinesly místní akční skupiny do území Pardubického kraje více než 980 milionů korun,“ uvedla předsedkyně Krajského sdružení místních akčních skupin Pardubického kraje Ing. Michaela Kovářová a doplnila, že v rámci těchto prostředků se MAS zaměřují především na finančně méně náročné akce. Kromě dotačních podpor působí MAS i v dalších oblastech – školství, neformálním vzdělávání či komunitním plánování.  

V programu následně vystoupil Ing. Pavel Šotola, radní odpovědný za sociální péči a neziskový sektor. Ten ocenil především úspěšnou spolupráci v oblasti sociálních služeb: „Při zahájení tohoto programového období jsme měli velký apel, aby s námi byly jednotlivé projekty dopředu konzultovány. Toto perfektně klaplo, v rámci MAS byla podpořena v komunikaci s námi řada služeb a to, co se díky této spolupráci narodilo, je udržitelné. Za to velký dík!“  Dále podal zprávu  o klíčových činnostech a tématech Pardubického kraje v oblasti sociálního začleňování: „Aktuálně je dokončováno zpracování Střednědobého plánu sociálních služeb pro příští 3 roky, pro jehož tvorbu byly využity i výstupy MAS. Klíčová témata v oblasti sociálních služeb jsou nyní především v oblasti služeb pro seniory (pobytová zařízení i odlehčovací služby), vybrané služby pro ohrožené rodiny a děti, potřeba podpory pečujících osob, respitní péče, podpora paliativní a hospicové péče.“  Kraj se dle jeho slov také prioritně zaměří na řešení potřeby pobytového zařízení pro osoby, které vzhledem ke své specifické životní situaci a postoji k životu nemohou být přijaty do klasických služeb. Na závěr svého příspěvku Ing. Pavel Šotola navrhl možnost další společné diskuse o možnostech efektivní spolupráce při další podpoře území MAS v novém programovém období – především možnosti zaměření a uchopení jednotlivých témat tak, aby měla co největší přínos pro zajištění trvale udržitelného systému sociálních služeb v Pardubickém kraji.

V dalším bodu programu vystoupili Ing. Ladislav Valtr, MBA, radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace a Mgr. Miroslav Smejkal, vedoucí oddělení regionálního rozvoje. „Šíři problematiky a záběru MAS oceňuji,“ uvedl v úvodu Ing. Ladislav Valtr, MBA, který však současně upozornil na úskalí, které z toho vyplývá. „Prolínání činnosti MAS ve vícero oblastech v působnosti kraje znamená vyšší náročnost na vzájemnou komunikaci a potřebnou koordinaci v oblasti koncepční práce i operativně v území. Průvodním jevem může být také jistý překryv aktivit kraje a MAS se související nejednoznačností ve financování některých činností MAS,“ dodal radní Ladislav Valtr.

Následně představil klíčové problematiky přípravy programového období 2021+ se zaměřením na změny v IROP a zástupci MAS vyslechli také informace o dosavadních zkušenostech a krocích Pardubického kraje v oblasti využití prostředků Modernizačního fondu. „Aktuálně máme zadány studie řešení energeticky úsporné obce na území našeho kraje – jde o tvorbu takzvaných demonstrátorů – s cílem zajistit technické podklady pro pilotní ověření projektů podaných v tomto programu.“ Ing. Ladislav Valtr, MBA, současně nabídl MAS možnost dalšího využití odborných konzultací s pracovníky Pardubického kraje (Ing. Milan Vich, energetický manažer). Mgr. Miroslav Smejkal dále představil aktuální výstupy strategického plánování Pardubického kraje: „Je snahou Pardubického kraje identifikovat specifické územní rozdíly (potřeby) v rámci Pardubického kraje a do těchto směřovat koncentrovanější podporu, a to v souladu se Strategií rozvoje Pardubického kraje, která byla aktualizována v září tohoto roku.“ V souladu s těmito principy by měly být vyhlášeny dotační programy Pardubického kraje na přelomu října a listopadu tohoto roku. Ing. Ladislav Valtr, MBA, dále vyzval přítomné MAS, jejichž území spadá do definovaných oblastí se specifickou potřebností zvláštní podpory, aby se ve svých programech v těchto případech snažily hledat synergii s dotačními programy kraje.

V programu dále vystoupil také Miroslav Krčil, DiS., radní Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství. Ten podal informace o plánované podpoře projektů MAS z Programu obnovy venkova, a to v souladu s aktuálně schválenými Zásadami Pardubického kraje: „Místní akční skupiny mohou aktuálně do konce roku žádat o dotační podporu až 200 000 korun (70% dotace) na projekty rozvoje regionu MAS a projekty na propagaci a podporu prodeje regionálních výrobků,“ uvedl Miroslav Krčil, DiS.

V návaznosti na příspěvek Miroslava Krčila, DiS., vystoupil také zástupce zpracovatele projektu ReSAO (Regionální strategie adaptačních opatření), který představil plánovaná opatření v území jednotlivých MAS a nastínil možnosti zapojení MAS při implementaci opatření v území.

V závěru jednání vystoupila také Mgr. Hana Štěpánová, předsedkyně správní rady P-PINK a představila možnost spolupráce P-PINK a místních akčních skupin při podpoře začínajících podnikatelů v území Pardubického kraje: „Pilotní projekt Akademie začínajícího podnikání (AZP), který byl pilotně odzkoušen na Univerzitě Pardubice, v říjnu startuje v Moravské Třebové.“ Do budoucna by v případě zájmu mohl být tento projekt dostupný ve všech částech kraje.

Na území Pardubického kraje působí 16 místních akčních skupin, z toho 13 zde má své sídlo, 3 zasahují do území pouze okrajově. V rámci zapojení do komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) řeší různé problémy a potřeby rozvoje území. Svou činností pokrývají 97 % území Pardubického kraje.

Více informací: http://pardubicky.nsmascr.cz/.

Za KS MAS Pardubického kraje

Ing. Ivana Vanická, ředitelka MAS ORLICKO, z.s.

KAM NA HOLICKU v říjnu 2021

Zatím máme příjemné babí léto. Přesto se občas stane, že se nám do přírody nechce. Tak proč nezkusit nějakou společenskou, kulturní, vzdělávací nebo sportovní akci? 

Akce se budou konat pouze v případě, že to opatření proti COVIDu umožní. Sledujte aktuální informace na webech organizátorů.

PODPOŘENÝ PROJEKT: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Obec Vysoké Chvojno

Název projektu: Vybavení pro spolky - Vysoké Chvojno

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 7 - Podpora spolkového života

Místo realizace: Vysoké Chvojno

Celková výše projektu: 136.589,20 Kč

Výše dotace: 107.932 Kč

 

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu bylo pořízení nového vybavení, které bude sloužit k volnočasovému vyžití občanů Vysokého Chvojna. Z tohoto důvodu obec nakoupila židle a stoly do spolkové místnosti Mysliveckého spolku Viselce a klubovny Klubu důchodců, které kromě těchto spolků využívá i samotná obec při pořádání vnitřních akcí. Pro pořádání obecních venkovních akcí jako je dětský den nebo loučení s prázdninami, apod. byl pořízen party stan o rozměrech 5x10 m a ozvučovací technika včetně notebooku, externí vypalovačky CD-ROM a mikrofonů.

PODPOŘENÝ PROJEKT: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

IROP CZ RO B C RGB

PODPOŘENÝ PROJEKT ZE STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS HOLICKO 2016 - 2020 (2023)

Název žadatele: Aleš Erber

Název projektu: Vybavení pro environmentální poradenství 2020

  

Číslo výzvy MAS: 6 - PRV

Fiche: 3 - Podpora malých podniků

Místo realizace: Chvojenec

Celková výše projektu: 140.306,91 Kč

Výše dotace: 52.180 Kč

 

Výsledek projektu:

Pan Erber se věnuje poradenství v oboru lesnictví a agrolesnictví, ale v současnosti rozšiřuje své služby i o další zaměření z oblasti životního prostředí a plánování krajiny. K tomu potřebuje novou techniku a technologie: notebook,venkovní terénní počítač, elektronickou průměrku, elektronický dálkoměr s výškoměrem a sklonoměrem, fotoaparát a program pro zpracování dat. Díky tomu bude moci nabízet environmentální poradenství, zpracování env. projektů či plánů za účelem zvýšení biodiverzity a retence vody v krajině, mapových podkladů a analýz. Žadatel nakoupenou techniku využije i v rámci vzdělávacích akcí pro veřejnost nebo v rámci výzkumů ve spolupráci s institucemi jako je Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Pardubice nebo Mendelova univerzita v Brně.

Kalendář aktualit

« Červen 2023 »
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Aktuality

Footer Logo

MAS HOLICKO o.p.s.
Holubova 1, Holice
534 14 Holice
IČ:275 11 448
Datová schránka: 8ueebbq

Adresa kanceláře

 
 
MAS Holicko o.p.s.
Náměstí T. G. Masaryka 24
Holubova 1, Holice
534 01 Holice
("Zemánkův dům", 2. patro)
 

Zůstaňte s námi